Czym są systemy SAP - ERP

Czym są systemy SAP - ERP

Szybkie wdrożenie

SAP Business One pozawala na krótki czas prac wdrożeniowych dzięki metodyce zorientowanej na procesy biznesowe. Po ustaleniu reguł biznesowych wdrożenie następuje bardzo szybko. Wznowienie działalności w nowym środowisku możliwe jest zwykle już po kilku tygodniach.

Przewodnik wdrożenia ułatwia optymalizację procesu. Zawiera on wzorce, które można wykorzystać jako modele. Istnieje możliwość skonfigurowania wzorców, tak aby uwzględniały specyficzne wymagania organizacji.

Koncepcja metodyki opisuje kompletny proces wdrożenia. W przypadku wdrażania części funkcjonalności można pominąć pewne etapy.

W celu zapewnienia płynnego i efektywnego procesu wdrożenia użytkownicy powinni wykorzystywać wszystkie materiały pomocnicze dostarczone wraz z tą koncepcją metodyki dotyczące:

•    inicjalizacji systemu

•    konfiguracji kont Księgi Głównej

•    migracji danych podstawowych i bilansów otwarcia.

Wdrożenia systemów SAP - ERP


 

Opracowanie wstępnego projektu

W początkowym etapie wdrożenia zajmujemy się przede wszystkim opracowaniem wstępnego planu działań organizacyjnych. Aby uzyskać w tym względzie dużą efektywność pracy, wymagana jest bieżąca współpraca ze strony kadry zarządzającej klienta. Podczas owego kroku, wspólnie zajmujemy się m.in.:

 •  wyznaczaniem fundamentalnych założeń i rezultatów, do których będziemy dążyć w ramach projektu,
 • konkretyzowaniem zakresu przyjętych celów,
 • ustalaniem kolejności poszczególnych faz wdrażania systemu ERP, wraz z opracowywaniem ich harmonogramu,
 • podziałem zadań, ról i stałych obowiązków w obrębie planowanego przedsięwzięcia,
 • powoływaniem personelu dedykowanego do projektu - zarówno po stronie naszej, jak i klienta,
 •  podsumowywaniem przyjętych założeń oraz potencjalnych zagrożeń, wynikających z procedury wdrażania,
 • wyznaczeniem optymalnych metod komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem ustalenia danych kontaktowych najistotniejszych uczestników projektu.

Jeśli chodzi o systemy ERP wdrożenia, które Państwu proponujemy, bazują przede wszystkim na opracowaniu trzech kluczowych dokumentów: Planu Projektu, Karty uwzględniającej jego szczegółową definicję oraz stosownego Regulaminu zawierającego opis procedur zarządzania.

Analiza ze strony funkcjonalnej oraz biznesowej

Proces ten opiera się w największej mierze na właściwym zidentyfikowaniu i zinterpretowaniu oczekiwań klienta, w kwestii optymalnych rozwiązań, jakie należy wdrożyć, aby usprawnić efektywność pracy danego przedsiębiorstwa.

Rezultatami profesjonalnie wykonanej analizy poprzedzającej wdrożenie SAP B1 jest szczegółowy spis wymagań oraz lista uszeregowanych priorytetów wraz z rzetelnym harmonogramem planowanych do podjęcia działań. Dzięki wspomnianym czynnikom dalsza implementacja systemu przebiega o wiele wydajniej.

Opracowanie modelu wdrożeniowego

Model wdrożeniowy to koncepcja odnosząca się do docelowego sposobu działania wdrażanego systemu. Za jej pośrednictwem możliwe jest przejrzyste wyznaczenie zakresu planowanych do podjęcia prac w ramach projektu.

Podczas tego etapu, koncentrujemy się m.in. na:

 • przeprowadzaniu szkoleń, pozwalających zespołowi zapoznać się ze specyfiką docelowych funkcjonalności systemu,
 • formułowaniu opisów opracowywanych modeli biznesowych,
 • tworzeniu stosownej dokumentacji,
 • przygotowaniu podłoża pod realizację projektu w środowisku informatycznym firmy klienta.

Etap realizacji

Faza docelowego wdrażania systemu ERP obejmuje pełną konfigurację w oparciu o uprzednio opracowany i aprobowany przez klienta model wdrożeniowy. Podczas niniejszego kroku przygotowujemy poszczególne elementy składowe implementowanego rozwiązania, otrzymując jego prototyp.

Przebieg działań w ramach etapu realizacji przebiega w sposób następujący:

 • standardowe czynności konfiguracyjne, wraz z ich akceptacją przez klienta,
 • przygotowywanie do migracji danych oraz wykonanie testu na ich wycinku,
 •  opracowanie i sprawdzenie poprawności działania interfejsu, pozwalającego na przeniesienie danych z systemu obecnie stosowanego przez klienta do wdrażanego systemu SAP B1,
 • realizacja rozszerzonych funkcjonalności systemu, dedykowanych do potrzeb i specyfiki branży określonego klienta (nieuwzględnionych w ramach opcji standardowych),
 •  wyznaczenie zakresu uprawień dostępu, oddawanych do dyspozycji poszczególnych użytkowników systemu,
 • przeprowadzenie integracyjnych oraz jednostkowych testów,
 • opracowanie materiałów i dokumentów konfiguracyjnych,
 • przygotowania produktywne oraz administracyjne
 • . Kolejny punkt - przeszkolenie personelu oraz testy akceptacyjnie po stronie klienta Jeden z ostatnich etapów, jeśli chodzi o wdrożenie SAP B1, obejmuje czynności takie jak:
 •  docelowa migracja danych,
 • przeprowadzenie przez najistotniejszych użytkowników klienta testów zgodności systemu z opracowaną uprzednio jego koncepcją,
 •  wdrożenie i przeszkolenie personelu klienta, w obrębie efektywnego stosowania poszczególnych funkcjonalności systemu.

Etap końcowy - uruchomienie systemu

Ostatnia faza realizowana w ramach wdrożeń ERP. System uruchamiany jest produktywnie, natomiast pracownicy klienta wykorzystują go podczas codziennych obowiązków. Wsparcie powdrożeniowe na ogół funkcjonuje na tym etapie jeszcze przez około miesiąc, kontrolując przebieg i poprawność działania zaimplementowanego rozwiązania. Po upływie wspomnianego okresu podpisany zostaje protokół odbiorczy systemu, a samo wdrożenie uznaje się za zakończone.